KRISTUS KORSFESTET, DØD OG BEGRAVET. KRISTUS DEN OPPSTANDNE!

Vi er midt inne i påsken når dette kommer ut. Påsken er etter min mening den høytiden som er aller viktigst, men uten at Jesus hadde blitt født, så hadde det jo heller ikke blitt verken noen påske eller pinse. Derfor blir jo julen starten på noe helt nytt, nemlig Jesu komme til denne jord. Vi ville opplevd oss som hjelpeløse og farløse dersom ikke Den Hellige Ånd hadde kommet til jorden, så vi skal på ingen måte undervurdere pinsen. Likevel holder jeg personlig «en knapp» på påsken. Den blir feiret stort i mitt land og vi har mange fridager. Den innledes med palmesøndag. Egentlig begynner den mange uker før med faste tiden. Noen faster helt og andre unnlater å spise visse typer mat eller holder seg borte fra TV eller en viss type underholdning. De fleste gjør ingen ting og fastetiden blir ikke markert så mye i dag som før. Personlig faster jeg ikke spesielt innfor påsken, men når Herren maner meg og da er det gjerne når Han vil ha et gjennombrudd enten i mitt eller andre menneskers liv. Jeg har aldri blitt bedt om å faste over lang tid, men gjør det i kortere perioder. Jeg tror at de som skal faste over lang tid, får kraft og styrke fra Herren til å gjøre det. Det viktigste er at vi lyder Ham.

Hva minnes vi på palmesøndag? Vi minnes Jesu inntog i Jerusalem. Mange jøder hadde trodd at Han var konge og skulle komme i pomp og prakt, men Jesu ville komme til verden som en tjener og Han kom derfor inn i Jerusalem ridende på et esel. Dette kan vi lese om i Sak.9:9 der det står: Si til Sions datter: Se din Konge kommer til deg, ydmyk og ridende på et esel og en eselfole, lastedyrets fole.» Han unngikk likevel ikke å bli hyllet. En stor folkemengde fulgte ham og de rev av grener på trærne og de la klesplagg på bakken foran Ham. De ropte: «Velsignet være Ham som kommer i Herren navn.» Folk undret seg på hvem Han var og da sa folkemengden: «Dette er Jesus profeten, Han fra Nasaret i Galilea.» (Mat.21) Selv om Jesus kom som en ydmyk tjener, så viste Han absolutt Sin autoritet. Da Han kom til Jerusalem, gikk Han inn i tempelet, men der ble Han så opprørt over alle dem som kjøpte og solgte og alle pengevekslerne at Han veltet bordene deres og drev dem ut av tempelet. Han sa: Mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule.» Like etter helbredet Jesus alle blinde og lamme som kom til Ham i tempelet. Han viste altså barmhjertighet mot dem som trengte det og hellig vrede mot dem som vanæret tempelet.

Den neste dagen vi feirer i Norge er skjærtorsdag. Da minnes vi at Jesus innstiftet nattverden, Herrens måltid. Jesus og disiplene satt og åt påskemåltidet sammen. Jesus visste da at Han skulle lide. Jesus tok et brød, takket og brøt det, gav dem og sa: «Dette er Mitt legeme som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om Meg.» På samme måten tok Han også kalken etter måltidet og sa: Denne kalk er den nye pakt i Mitt blod, som utgytes for dere» Han forutsa allerede her hvem som skulle forråde Ham. Jeg siterte fra Lukas 22. Det står litt ulikt i de forskjellige evangeliene. Noen steder står det at vi skal gjøre dette så ofte som vi spiser og at vi da forkynner Herrens død til Han kommer (1.Kor.11:26). Det har gjennom tidene vært mange diskusjoner om nattverden. Hvordan kunne Jesus si at det var Hans kropp og Hans blod? Jeg er ingen teolog, men jeg tror ikke at brødet og saften (jeg bruker alkoholfritt vin) blir forvandlet til Jesu legeme og til Hans blod, men jeg tror at det symboliserer Hans legeme og Han blod og jeg ser på det som en hellig handling. Jesus sier jo at Jeg er i deg og du er i Meg. Vi er ett. (Joh.17:23) Han bor i oss og vi skal være i Ham. Det er ikke lett å forstå, men når Bibelen sier at vi skal gjøre det ofte, så tror jeg vi feirer nattverd for sjeldent.

Jesus satt og snakket sammen med disiplene Sine og det ble til og med en diskusjon om hvem som var størst blant dem. Jesus var klar på at den som var størst var den som tjener. Jesus begynte å snakke med dem om det som skulle komme og de forsto ikke. Peter ble veldig ivrig og ville fortelle Jesus at han aldri skulle svikte Ham, men Jesus slo hull på stoltheten hans og sa at han skulle forråde Ham tre ganger før hanen gol om morgenen. Jesus fikk rett.

Jesus tok dem med til Getsemane. Det er en fin hage. Han ba dem våke med Ham da Han begynte å engste Seg for det som skulle komme. Jesus ba om at Han skulle få slippe, men bare om det var mulig. Til tross for frykten, så ba Han likevel: «Ta dette beger bort fra Meg! Men ikke som jeg vil, men som Du vil.» Disiplene Hans sovnet og sto ikke sammen med Ham i kampen. Jesus derimot ba så Han svettet blodsdråper. Mens de fremdeles var i Getsemane, kom det en folkemengde og Judas Iskariot kom først. Han var en av de tolv, men forrådte Jesus gå grunn av penger. Peter hogg øret av yppersteprestens tjener for å forsvare Jesus, men Jesus nektet det og helbredet øret hans. Jesus ble tatt til fange og ble tatt med til yppersteprestens hus. Jesus ble spottet og slått. Han ble ført til Pontius Pilatus. Han stilte Ham mange spørsmål, men Jesus svarte ikke. Deretter ble Jesus sendt til Herodes da Han bodde i hans ansvarsområde. Han og soldatene hans behandlet ham med forakt og spottet Ham. Yppersteprestene og de skriftlærde anklaget Jesus voldsomt. Jesus ble ført tilbake til Pilatus som egentlig ikke ville korsfeste Jesus, men han var feig og ga etter for folkemengdens rop og de ville frigjøre Barabbas som var i fengsel for mord og opprør. Folkemengden ropte mot Jesus: «Korsfest Ham, korsfest Ham og Hans blod får komme over oss og våre barn.» Jeg leser om disse hendelsene i flere av evangeliene og de vektlegger dem litt forskjellig. Vi har nå kommet godt ut i Langfredag.

Jesus ble slept med til Golgata som betyr Hodeskallestedet. Jesus ble korsfestet og over Ham sto det skrevet: Jødenes Konge. Han ble korsfestet ved den tredje time. Også to røvere ble korsfestet sammen med Ham, en på hver side. Den ene av røverne spottet Ham. Den andre ba for sin sjel og Jesus svarte ham: «I dag skal du være med Meg i Paradis.» Når Jesus hang på korset sa Han: « Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Dette sa Han om de som torturerte Ham og ville ha Ham korsfestet. Disse ordene har hjulpet meg mange ganger når jeg selv hadde problem med å tilgi noen. Kunne Han i en så fryktelig smerte si det, da kan jeg med Hans hjelp gjøre det samme.Da det ble den sjette time, ble det mørke over hele jorden til den niende time. Da ble solen formørket og forhenget i tempelet revnet på midten. Jesus ropte med høy røst: «Far i Dine hender overgir Jeg Min ånd.» Han sa også: «Det er fullbrakt.» Da Han hadde sagt det, utåndet Han. Hans legeme ble begravet og graven ble lukket med en stor stein. Jeg tror virkelig ikke at vi forstår fullheten av hva som skjedde på Korset. Kan du tenke deg at hele jorden var dekket av mørke og forhenget i tempelet revnet?

Jesus betalte der og da straffen for all synd til alle mennesker før og etter og Jesaja 53 sier at ved Hans sår har vi fått legedom. Straffen for at vi skulle få fred, rammet Ham.

Den store jubeldagen for oss kristne må være Oppstandelsesdagen, 1.påskedag. Bibelen sier at tre kvinner gikk til Jesu grav når sabbaten var over. Da de kom fram, så de at steinen for gravåpningen var tatt bort og da de kom inn i graven så de en ung mann kledd i en lang hvit kappe. Han sa til dem: «Vær ikke forskrekket! Dere søker Jesus fra Nasaret, Han som ble korsfestet. Han er oppstått.» Jesus Selv åpenbarte Seg først for Maria Magdalena. Da hun fortalte det til dem som sørget og gråt, ville de ikke tro at Jesus levde. Han viste Seg til slutt for de elleve disiplene som heller ikke trodde med en gang. Vi vet at Han var sammen med dem en kort stund før Han forlot dem og ble tatt opp i en sky for å være med Sin Far i himmelen. Jesus overvant døden og Han kommer aldri til å dø igjen. Han sa jo på korset at det var fullbrakt.

JESUS LEVER OG VI SKAL FÅ LEVE MED HAM I EVIGHETERS EVIGHET!

Mor Else