HAR DU KVITTET DEG MED DEN MENINGSLØSE ARVEN?

 

Noe av det første en lege spør om når vi presenterer et problem, er om det er flere i slekten som har det samme problemet. Han spør da egentlig om vi har en arvelig sykdom. Jeg tror at vi ikke tenker nok på alt hva vi har arvet. Vi arver både positive og negative ting fra våre foreldre. De har arvet ting fra sine foreldre. Jeg møtte nylig en liten gutt som var en tro kopi av sin far. Jeg har aldri sett noe så likt. Jeg måtte le og si: «Ja, her er det ingen tvil om hvem som er faren.»

Jeg nevnte at vi arver sykdommer, men vi arver også måter vi oppfører oss på. Om den ene av foreldrene er introvert og den andre er ekstrovert, vil det vise seg i barna. Jeg er den ekstroverte i vår familie og jeg har en datter som også er det og en som er som barnas far, introvert.

Jeg tar opp problem med arv neste daglig. Jeg holder på med sjelesorg og mange sliter med angst og viser til angst og bekymring hos enten mor eller far. Da sitter de kanskje med en arv av frykt, men de har heller ikke vokst opp i trygghet. Det blir derfor to faktorer, både arv og miljø. Bibelen sier at vi ikke har fått fryktens ånd. Vi må derfor se at både frykt og angst kan være ånder og vi kan arve ånder. Andre sliter med et unaturlig sinne. Det hender jeg må kaste ut en ånd som sitter i dette sinne. Noen har arvet det fra sin mamma eller pappa. I går kastet jeg ut en pervers familie-ånd. Det vil si at perversitet gikk i flere slektsledd. Det førte med seg skyld og skam.

Kan det gjøres noe med arven og kan det gjøres noe med skylden og skammen?

Jeg vil først vise til 1.Peter 1:18. der det står at vi er kjøpt fri fra den tomme eller meningsløse arven fra våre forfedre. Det er brukt forskjellige ord for den arven som vi er kjøpt fri fra. Uansett om det står tom eller meningsløs, så er det noe som Jesus har kjøpt oss fri fra. Å gjøre oss fri fra, er det samme ordet som blir brukt når en snakker om å frikjøpe slaver. Det står i 1.Peter 1:19 at det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte som Han frikjøpte oss. Vi kan gå tilbake til hva Jesus gjorde på Korset. Mye av det vi arver, kan oppleves som forbannelser. Galaterbrevet 3:13 lyder slik: «Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da Han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre.»

                                           Kristus har kjøpt oss fri.

 

Jesaja 53:5 sier at straffen lå på Jesus. Vi fikk fred og ved Hans sår ble vi helbredet. Har vi syndet, så skal vi iflg. 1Johannes 1:9 bekjenne våre synder og Han vil da rense oss for all urettferdighet. Vi skal ikke fortsette å male på gamle synder som er bekjent. Det som er borte, skal ikke fiskes opp igjen.

Tilbake til arv. Den dagen vi tok imot Jesus og ble Guds barn, så flyttet Jesus inn i vår ånd. Bibelen sier at vi blir nye skapninger. (2.Kor. 5:17) Filipperbrevet 2:12 sier at vi skal arbeide på vår sjels frelse. Det tror jeg er en livs lang prosess. Jeg bryter nesten daglig arv fra forfedrene over mennesker. En kristen hører i dag til en annen familie. Gud, Fader er vår Pappa. Guds rike har andre lover enn dem vi har i verden. Vi har flyttet fra mørkets rike inn i Lysets rike. Det kan sammenliknes med når Israelerne forlot Egypt for å komme inn i det lovede landet. Egypt er ofte et symbol på satans rike. Siden Jesus har kjøpt oss fri, behøver vi ikke lengre være slaver under forfedrenes synder, sykdommer eller mangler. Siden Gud er evig, tror jeg at Han kan gå tilbake i tid. Det har hendt at jeg har brutt navlestrengen mellom mor og barn allerede i mors mave.

Jeg fikk av Herren et indre bilde for mange år siden. Det var en skog av trær og et menneske var bundet fast til hvert tre. Det var bundet til treet med tykke rep. Jeg kom inn i skogen med en stor hage saks og begynte å klippe menneskene frie fra treet. Jeg spurte Herren hva jeg holdt på med? Han sa at hvert tre representerte en familie og at jeg løste dem fra forbannelser i slekten. Jeg klipte dem fra familietreet i Jesu navn. Det er ikke alltid at jeg kan bryte all arv med en gang. Om dette har vært store områder i en persons liv, kan det ta tid før en får en ny identitet og en skal forandre både tanker, følelser og atferd. Om du hele tiden sier om deg selv at du ikke kan eller at du er så engstelig, så opprettholder du gamle mønstre. Våre ord skal være i enhet med vår nye natur.

Om en person er voksen, kan det hende at personen selv må avsi seg den feilaktige arven. Om din pappa eller mamma levde i synd, gir det deg ikke lov til å fortsette å leve i synd. Du må bekjenne den og slutte med den. Jesus sa til kvinnen som ble grepet i hor: Synd ikke mer!

Mange tenker ikke over at det er mulig å bryte arv og hindre at dårlig arv fortsetter i neste slektsledd. Om du er frelst, har Gud gitt deg autoritet til både å løse og binde. (Matteus 18:18)

SETT DEG FRI OG TA DIN PLASS I LYSETS RIKE!

Mor Else