VI KAN FEIRE PÅSKE HELE ÅRET.

VI KAN FEIRE PÅSKE HELE ÅRET!

 

De fleste av oss har nettopp feiret påske mens flere land feirer påske noe senere. Det er avhengig av hvilken kalender en bruker. Påsken ble feiret av jødene lenge før Jesus ble født. De kalte det Pesach og de feiret utgangen av Egypt og slaveriet der. Bibelen kaller det for det usyrede brøds fest. Gjær var symbol på synden og de bakte et brød som ser ut som kjeks og det består av vann og mel. Dette spiser jødene under hele påsketiden.

Vi kristne feirer påsken av en helt annen grunn, men Jesus selv skulle feire den jødiske påsken sammen med sine disipler før Han led, ble korsfestet og sto opp igjen. I mange land, ikke minst i de katolske land kalles de seks ukene før påske for fastetiden. Mange mennesker faster på ulike sett. Faste er absolutt bibelsk. Jesaja 58 beskriver en type faste. Det står: «Er ikke dette den fasten Jeg har innsatt: Å løse ugudelighetens bånd, å sette fri fra åkets tvang, å la undertrykte slippe fri, så dere bryter hvert et åk. Er ikke dette å dele ditt brød med den som sulter, så du leder de omflakkende fattige til ditt hus. Når du ser den nakne, så lar du ham få klær. Du trekker deg ikke unna dem som er av ditt eget kjød.» Jesus sa til disiplene at de skulle faste når de ikke klarte å befri en fra en ond ånd. Faste forbindes som oftest med å ikke spise og kanskje ikke drikke og Jesus selv fastet i 40 dager. Det var jo da djevelen fristet Ham. Når vi leser Jesaja 58 ser vi at faste er mer enn å avstå fra mat.

Vi kristne kan faste når som helst under hele året og av ulike grunner og på forskjellige måter, men gjør det under ledelse av Den Hellige Ånd.

Selve påskeuken begynner gjerne med Palmesøndag. Du kan lese om Jesu triumferende innmarsj til Jerusalem i Joh.12:12-19. Jesus red inn til Jerusalem på et esel og folkemengden tok grener av palmetrær og gikk ut for å møte Ham. De ropte: «Velsignet være Ham som kommer i Herrens navn!» Israels Konge.» Jesus rider ikke i dag inn i Jerusalem og vi behøver ikke ta palmegreiner for å hylle Ham, men vi kan og burde hylle Ham daglig, både i vår egen relasjon med Ham, i små grupper og den store menigheten. Lovsang og tilbedelse er en viktig del av kristenlivet.

På Skjærtorsdag er det to viktige saker som vi minnes. Det ene er at Jesus innstiftet nattverden, Herrens måltid og det andre er Jesu bønn i Getsemane. Jeg siterer fra Matteus 26:26 og noen vers framover. «Og mens de holdt måltid, tok Jesus brødet, velsignet, brøt det og gav det til disiplene og sa: «Ta, et! Dette er Mitt legeme. Så tok Han kalken, takket og gav dem og sa: «Drikk alle av den! For dette er Mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse.» I 1.Kor.11 står det at vi skal gjøre dette til minne om Ham. Her sier også Paulus at når vi eter brødet og drikker denne kalk, så forkynner vi Herrens død, inntil Han kommer. Jeg tror at vi tar nattverd altfor sjelden. Det er forskjellige syn på nattverden og noen tror at bare prester kan dele ut nattverden og at det må skje i en kirkebygning. I 1.Peter 2 står det at vi er et kongelig presteskap, et hellig folk. Derfor tror jeg at vi som tror kan dele ut nattverden. Det er en hellig handling og ikke noe vi leker med.

Fellesskapet med Jesus og hverandre gjennom nattverden er noe vi kan ha ofte, noen har det daglig.

Det andre vi minnes på Skjærtorsdag er Jesu kamp i Getsemane. Jeg har besøkt den hagen flere ganger og en blir minnet om den kampen Jesus hadde før Han ble korsfestet. Han ble grepet av angst og ville at noen av disiplene skulle våke med Ham, men de sovnet og Han slet uten noen annen enn Sin Far. Han sier til Ham: «Min Far, hvis dette begeret ikke kan gå Meg forbi uten at Jeg drikker det, så skje Din vilje.» Ingen av oss har noen gang gått igjennom det Jesus gjorde, men jeg tror at vi også skal be denne bønnen når vi må forsake noe for Hans skyld. Vår bønn skulle være: Skje Din vilje!

Jeg kommer ikke til å skrive så mye om det som skjedde når Peter fornektet Jesus eller om Judas som forrådte Ham. Heller ikke kommer jeg til å fortelle om når Jesus ble fanget og ført for Det høye rådet. Du kan selv lese om Pontius Pilatus som var landshøvding og som hadde myndighet til å løslate en fange. Han var feig og hørte på folkemengden som ville ha Jesus korsfestet. Det jeg vil legge vekt på her er hva som skjedde når Jesus ble korsfestet og når Han oppsto og overvant døden.

Jesus ble korsfestet sammen med to kriminelle. Den ene av røverne spottet Jesus og sa: Hvis du er Kristus, så frels Deg selv og oss.» Den andre skjønte at Jesus ikke hadde gjort noe galt og han sa: Husk på meg når Du kommer i Ditt rike.» Jesus svarte:» Sannelig sier Jeg deg: I dag skal du være med Meg i Paradis.» Jesus ble spottet, pint og plaget og tilbudt sur vin når Han ga uttrykk for at Han var tørst. Han ble naglet til et kors. Til tross for fryktelig lidelse, så sier Jesus: Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Denne uttalelsen har hjulpet meg mange ganger når jeg synes det er vanskelig å tilgi. Midt i smerten, så ba Jesus om nåde for sine torturister. Det er virkelig sant at de ikke skjønte hva de holdt på med. De visste ikke at Jesus ikke bare led på grunn av det som skjedde der, men at Han tok på seg alle verdens synder for at vi kan gå hjem til Faderen syndfri. Jeg har sitert Jesaja 53:4+5 flere ganger, men i påsken er disse versene høyaktuelle. Sannelig, det er våre sykdommer Han tok på Seg, det var våre smerter Han bar, mens vi regnet Ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men Han ble såret for våre overtredelser, Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred, rammet Ham, og ved Hans sår har vi fått legedom.» Disse versene beskriver virkelig noe av det som skjedde når Jesus ble korsfestet og døde. Før Han døde ropte Jesus til Gud: «I Dine hender overgir Jeg Min ånd.» Jeg tror ikke vi helt forstår hva som virkelig skjedde i åndeverden, men fra den sjette time til den niende var det mørke over hele jorden Solen var formørket og forhenget i templet revnet på midten. Mange skjønte da at Jesus var rettferdig og at Han var Guds Sønn. Jesus ble begravet i en grav som var hogd ut i fjellet og en stor stein ble veltet foran gravåpningen. Vakter ble stilt opp foran graven.

Oppstandelsen.

Etter sabbaten da det begynte å lysne på den første dagen i uken, så kom det noen kvinner til graven, men da fikk de et sjokk. Steinen var borte og graven var tom. En engel kom til dem og sa at de ikke skulle frykte for Jesus var oppstått slik som Han hadde sagt. Jesus er Livet og overvant døden.

Jeg vil sitere Kolosserbrevet 2:14+15. Det beskriver så bra hva påsken handler om. «Han slettet ut skyldbrevet som stod mot oss med bud, det som vitnet imot oss. Og Han tok det bort, ved at Han naglet det til korset. Han avvæpnet myndighetene og maktene, og vanæret dem offentlig da Han triumferte over dem på koret.»

VI KAN HELE ÅRET LEVE I KRAFTEN AV KORSET OG I KRAFTEN AV HANS OPPSTANDELSE!

Mor Else