PÅSKEN 2015

PÅSKEN 2015.

 

Vi er midt inne i påskeuken. I mitt eget hjemland Norge, er dette en uke der mange tar fri og reiser bort enten til fjells eller langt bort til varmere strøk. Hvis du kommer som turist til Norge akkurat i denne uken, så kan det hende at du opplever Norge ganske kjedelig da det er mange helligdager og mye er stengt. Mange er glade for at de får fri fra jobben, men selve grunnen til påskefeiring blir borte for de fleste. Hvorfor feirer vi påske?

 

Før jeg skriver om den kristne påsken, vil jeg nevne det faktum at jødene feiret påske lenge før Kristus. Det gjør de også i dag. De kaller det for pesach og hoved feiringen dreier seg om deres utgang fra Egypt. De hadde vært slaver der og Gud ville føre dem ut i frihet. Farao nektet gang på gang og Gud kom med straff. Moses var kalt til å frigjøre sitt folk. Det er også i dag blitt til en familiefest og en vårfest. De spiser usyret brød. Gjæret brød symboliserer synden som de vil bli av med. Les 1.Kor.5:8. Det virker som om jødene hadde en tradisjon som frigav en fange under påsken. Det var jo det som skjedde da folkemengden ropte «Barabbas, Barabbas,» istedenfor Jesus. Dette er likevel ikke historisk bevist. De ikke-messianske jødene feirer fremdeles pesach som en frihetsfest, vårfest og familiefest.

 

Vi kristne minnes det som skjedde før, under og etter korsfestelsen av Jesus. For oss er det som skjedde da det mest viktige av alt som vi kan huske Jesus for. Det var da veien til Faderen ble åpnet igjen og synden ble betalt en gang for alltid.

 

Alt som ble ødelagt ved syndefallet, ble gjenopprettet ved Jesus.

 

Hva er det vi egentlig minnes på de forskjellige dagene i påsken? Vi kan begynne med Palmesøndag. Jesus og disiplene Hans var på vei til Jerusalem. Når de kom i nærheten av Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene sine for å løse et esel som sto bundet og som ikke noe menneske hadde sittet på. Hvis noen spurte hvorfor de tok den, skulle de svare: «Fordi Herren har bruk for den.» De la selv klærne sine på eselfolen og hjalp Jesus opp på den. Mange mennesker var kommet for å feire påskehøytiden og da de hørte at Jesus var der, kom de Ham i møte. De tok og la klær på veien og palmetrær i hendene og ropte: «Velsignet være Han som kommer i Herrens navn! Israels Konge!» Dette var allerede forutsagt i Sakarja 9:9. Der står det: Fryd deg stort, Sions datter! Bryt ut i jubel, Jerusalems datter! Se din konge kommer til deg. Han er rettferdig og kommer med frelse, ydmyk og ridende på en eselfole.» De som elsket Jesus priste Ham for alle de gjerningene de hadde sett Ham gjøre, men fariseerne ba Ham tale disiplene til rette. Da sier Jesus: «Jeg sier dere at om disse skulle tie, så skal steinene rope.» Vi kan jo si det samme i dag. Om vi stopper å hylle Ham, så skal steinene rope. Jødene hadde nok ventet en konge som kom med pomp og prakt og ikke en som kom ridende på et esel, men det var dette som var forutsagt. Det viser at Jesus er ydmyk og Han har ingen behov for å komme som en hersker. Han ønsker å møte mennesker med den samme ydmyke holdningen i dag. Han vasket disiplenes føtter og ønsker å vaske våre i dag.

 

           La oss prise Ham for den Han er og la oss følge Hans ydmyke eksempel.

 

Den neste dagen vi kan se på er: Skjærtorsdag. Jesus hadde sett fram imot å ete påskelammet sammen med disiplene sine. Han visste at dette ble det siste måltidet Han ville være med dem før Han skulle bli tatt til fange og bli korsfestet som en røver og tyv. Peter og Johannes skulle gjøre i stand påskelammet. Jesus hadde fortalt dem at de skulle møte en mann bærende på en vannkrukke og de skulle spørre ham om han hadde et gjesterom som de kunne bruke. De skulle si at det er Mesteren som spør. Alt gikk som Jesus hadde sagt og de fikk dette gjesterommet og de ble samlet til måltidet. Da innstiftet Jesus det vi kristne kaller nattverden. Jesus tok kalken, det vil si vinbegeret, takket og sa: «Ta dette og del det mellom dere.» Han tok også et brød, takket og brøt det, gav dem og sa: «Dette er Mitt legeme som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om Meg.» (Lukas 22) I 1.Korinter-brev 11 står det at så ofte dere eter dette brød og drikker denne kalk, forkynner dere Herrens død, inntil Han kommer. Det er ulike oppfatninger rundt dette med nattverden, men la oss enes om at det er noe Jesus innstiftet og som Han ville vi skulle gjøre ofte. Det står ingen steder at det må være en prest tilstede, så det hører til tradisjonen.

 

Det som skjedde etterpå var ganske dramatisk. Etter de var ferdige med måltidet, gikk Jesus til Oljeberget slik Han pleide. De stanset i Getsemane. Før det hadde Jesus sagt at Peter skulle fornekte Jesus tre ganger. En del timer senere gjorde Peter det. I Getsemane tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og Han ville at de skulle våke sammen med Ham. Jesus ba og Han ba om at det som skulle skje, ikke skulle skje, men bare om det var mulig. Han ba så svetten ble til blodsdråper. Disiplene sovnet igjen og igjen, men en engel kom og styrket Jesus. Mens de var der kom en folkemengde med sverd og stokker. De kom fra ypperstepresten, de skriftlærde og de eldste. Judas forrådte Jesus med et kyss og de grep Jesus. Han ble ført til ypperstepresten som prøvde å skaffe vitnesbyrd mot Ham. Det kom falske vitnesbyrd imot Ham. Når Jesus sa at Han var Sønn av den Velsignede, tok de Ham for gudsbespottelse. Han ble ført bort til landshøvdingen, Pontius Pilatus. Han fant egentlig ikke noe galt med Jesus, men da folkemengden ropte at han skulle løslate morderen Barabbas istedenfor Jesus, ga Pontius Pilatus etter for presset og Jesus ble pisket og gjort i stand for å korsfestes. Det er jo dette som Langfredag handler om. Jesus ble fulgt av en stor folkemengde og de kvinnene som sto Ham nære gråt. Jesus ble hengt opp på et kors med to røvere på begge sider. Den ene av dem spottet Ham, men den andre sa at de fikk sin fortjente lønn, men at Jesus ikke hadde gjort noe galt. Han sa til Jesus: «Husk på Meg når du kommer i Ditt rike.» Jesus svarte: «I dag skal du være med Meg i Paradis.»

Jesus ble pisket, hånet og korsfestet uten å ha gjort noe galt. Han led fryktelig, men ikke bare for den fysiske smerten, men Han bar all verdens synd og sonet for alle våre sykdommer. Straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred og i Hans sår har vi fått legedom. Dette hadde ingen gjort før Ham og ingen kommer til å gjøre det etter Ham.

 

Av de syv utsagnene til Jesus på korset, vil jeg nevne tre. Det første er når Han blir hånet og plaget på korset og Han sier: «Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.» Dette har hjulpet meg mange ganger når jeg selv sliter med å forlate. Det andre er: «Det er fullbrakt.» Det siste Han sa var: «Far, i Dine hender overgir Jeg Min ånd.»

Jesus ble svøpt i lin-klær etter at Han døde og ble lagt i en grav med en stor sten foran. Graven ble bevoktet.

Påskemorgen.

Vi har en salme som begynner slik: Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til evig tid.

På den tredje dagen tidlig på morgenen kom kvinnene til graven sammen med noen andre. De ble veldig forskrekket når de så at steinen var rullet bort og graven var tom. To engler kom for å fortelle dem at alt hadde hendt som Jesus selv hadde forutsagt. Apostlene tvilte på kvinnene, men senere så åpenbarte Jesus seg for dem. Når de så naglemerkene i hendene Hans forsto de at det var deres Mester som hadde oppstått fra de døde.

Jesu oppstandelse vitner om at Jesus har overvunnet døden og Han har beseiret djevelen.

                         JESUS ER I SANNHET OPPSTANDEN!

 

Mor Else