LA OSS VÆRE SANNE MENNESKER MED ÅNDELIG KRAFT

LA OSS VÆRE SANNE MENNESKER MED ÅNDELIG KRAFT.

 

Jeg har nylig lest litt i brevene som apostelen Paulus har skrevet og jeg ble slått av hans ærlighet og oppriktighet. Han gjorde seg ikke til noe overmenneske og han var opptatt av helt alminnelig ting. Han hadde en sann relasjon til dem han skrev til. I flere av brevene gir han uttrykk for at han lengter etter dem. Han nevner navnene på de som jobber sammen med ham og han sier noe om hvor mye de betyr for ham. Han viser sin bekymring når de blir syke og er takknemlige når de blir friske slik at han ikke skal sørge over dem. Paulus er full av takknemlighet til de som har hjulpet ham praktisk, åndelig og økonomisk. Han kan også formane og irettesette det han mener er galt, men jeg er slått over hans kjærlighet til de åndelige søsknene sine. Han begynner hvert brev med å si: «Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.»

Paulus blir ofte sett på som streng og noen mener han har oppfordret til kvinneundertrykkelse. Det er ikke mitt bilde av ham. Han roser sine kvinnelige medhjelpere og han har aldri sagt at mannen skal undertrykke kvinnen, men han har sagt at mannen skal behandle kvinnen slik som Jesus ville gjort det. Jesus fordømte ikke kvinnen som ble tatt i hor og Han viste respekt og nåde med dem.

Hvorfor skriver jeg om å være sant menneske med åndelig kraft? Jeg har dessverre sett en del falskhet og jeg tror at verden lengter etter det som er ekte. Mange ikke-kristne har kommet til meg og sagt at de vil ha det som er ekte. Jeg jobber jo med mennesker og har sett at mange setter på seg en fasade. En del predikanter er en person på talerstolen, men en annen hjemme. Om du ikke er den samme på talerstolen som den du er i andre sammenheng, så vil tilliten svekkes og en vil til slutt tvile på budskapet fra talerstolen. Dess mer en kjenner til det som er ekte, dess lettere blir det å avsløre det falske. Det betyr at dess mere vi er sammen med Jesus, dess lettere er det å forstå hva som ikke kommer fra Ham. Du kan ikke avsløre falske mynter om du ikke kjenner til den ekte.

I mange land er det stor toleranse for å lyve selv blant de som bekjenner seg som kristne. Løgn blir ofte brukt for å unnskylde synd eller for å skaffe seg fordeler. Djevelen blir kalt løgnens far og jeg tror løgn kommer fra ham og derfor har jeg ingen toleranse for det. Jeg tror verken på hvite eller svarte løgner. De kommer fra samme kilde. Vi snakker om hvit magi og svart magi. All magi har en ond rot.

Vi som har tatt imot Jesus har fått Sannhetens Ånd og det er denne vi skal bruke og det er denne vi skal identifisere oss med. Sannheten skal være bygd på Guds Ord.

I dag snakkes det mye om kjærlighet og toleranse og disse begrepene blir ofte brukt for å bortforklare syndsbegrepet. En kan synde i kjærlighetens navn og en kan tolerere ting som er galt for en må alltid forstå mennesker. En må for all del ikke såre noen. Om noe er galt og strider mot Guds Ord, må en våge å stå for sannheten, ikke på en ekkel måte, men synd er synd. Mange er kanskje redd for å såre da de ikke kjenner Gud som er sann og rettferdig, men også full av nåde. Vi kristne må ikke glemme å vise nåde og barmhjertighet. Det skal ikke stå i motsetning til å være sann. Gud er nådig, men rettferdig. Han tåler ikke synd.

Det er utrolig mange ikke-kristne så vel som kristne som søker til det alternative. Mange er desperate etter hjelp for sykdommer eller plager både fysisk og psykisk. Andre er sultne på opplevelser. Jeg synes det er en fallitt erklæring at en må søke hjelp fra kilder som mange ganger har en okkult rot. Hva med Guds kraft? Når Jesus gikk omkring på jorden, så helbredet han alle som var plaget, alle som kom til Ham. Han var så full av kraft at selv kvinnen som rørte ved kappen Hans, ble helbredet. Det står skrevet at det utgikk en kraft fra Jesus. Den samme ånden som bodde i Jesus, bor i oss som har tatt imot Ham. I Markus 16 står det at vi skal legge hendene på de syke og de skal bli friske. Det betyr at vi kan overføre helbredende kraft. Det står ikke at vi skal be lange bønner heller. Det legges vekt på berøring. Det står også en advarsel i Bibelen om berøring og jeg tillater ikke alle å legge hendene på meg dersom jeg vet at de har urene krefter i seg. Jeg tror på overføring ved berøring.

Jeg lengter etter å se mer av Guds kraft virksom i mitt liv i det året som nettopp har begynt. Deretter lengter jeg etter å se Guds kraft mere virksomt i ditt liv. Noen få mennesker fungerer i det overnaturlige, men de fleste av oss lever alt for mye i det naturlige og lar oss begrense av menneskelige tanker og ikke Guds. En som ser mange tegn og under i sin tjeneste er Art Thomas. Han sier at han satt tre måneder og leste evangeliene om igjen og om igjen. Han ville lære av Jesus som hadde så stor suksess i Sin tjeneste. Hvis vi virkelig vil se mer av tegn og under i våre liv, må vi være mere i Ordet og med Ham. En renselses og helliggjørelses prosess vil også gi større plass til Ånden i våre liv. Det er flere omprioriteringer som må skje i mitt eget liv Til en viss grad så tror jeg det å være sann og ekte hører sammen med tegn og under selv om det absolutt finnes predikanter som lever et dobbelt liv. De har fått nådegaver som de bruker, men de har ikke utviklet en gudommelig karakter. La oss strekke oss etter begge deler.

Jeg tror at både det sanne og ekte og en manifestasjon av Guds kraft vil trekke mennesker til Jesus. Da tror jeg at reklameutgiftene vil gå ned for kristne menigheter og organisasjoner. Jeg har ganske ofte hørt en ikke kristne si at de gråter når de hører lovsang eller salmer. Jeg tror vi er skapt med en lengsel etter Gud og når Han kommer, så berører det dype strenger i oss. Begravelser gir fantastiske muligheter til å formidle noe til ikke-troende i fra Himmelen. Vi skal ikke skremme dem dit, men lokke mennesker med ekte vare. Det er så mange som ikke vet forskjell på det ekte og det religiøse og mange forbinder kristendom med religion. Kristendom er en relasjon og gir håp og tro om et evig liv sammen med Gud. Det er ikke bygd på hva vi har gjort, men på hva Jesus har gjort, Han som tilbyr oss ubetinget nåde.

Jeg har lest litt om forskjellige vekkelser. Noe av det som har preget dem er at de ikke er planlagt av mennesker. De blir ikke reklamert for, men de skjer. Folk har strømmet til kirker og bedehus i mengder. De har kommet i syndenød uten at noen har tvunget dem til å bekjenne. Folk har omvendt seg fra sine synder og mange ganger var det ikke taler eller annet program, men Den Hellige Ånd kalte på mennesker og Den Hellige Ånd sto for regien. En god del kristen virksomhet er bygd på menneske-tanker, men en sann vekkelse bygger på Guds tanker. Det er denne vekkelsen vi lengter etter.

 

LA OSS TA IMOT DET DEN HELLIGE ÅND VIL GJØRE I 2016.

Mor Else