DET GAMLE ÆRVERDIGE KORS.

DET GAMLE ÆRVERDIGE KORS!

Jeg regner med at du vet vilket kors jeg snakker om. Jeg snakker om det korset som Jesus hang på og led på. Mange, altfor mange mennesker har blitt torturert gjennom historien, men de fleste blir torturert mot sin vilje, men Jesus var villig fordi Han elsket oss så høyt at Han var villig til å ta den straffen som vi fortjente. Kanskje finnes det en familiefar som ville vært villig til å lide for sin kone og barn, men Jesus ble Frelser for hele verden. Alle mennesker kan faktisk komme til Himmelen om de aksepterer det offer som Jesus gjorde på Korset, men mange, altfor mange vender Gud ryggen og aksepterer ikke Jesus som sitt soningsoffer. Mange mangler kunnskap og andre vil gå sine egne veier. En del har også frykt.

Jesus begynte kampen i Getsemanehagen. Han gikk dit etter de hadde hatt påskemåltidet og etter Han innstiftet nattverden. Han trakk seg litt unna disiplene, men først oppfordret Han dem til å be så de ikke skulle komme i fristelse. Dette måtte Han gjøre flere ganger, men sovnet gjorde de likevel. Jesus selv hadde en voldsom kamp. Det står faktisk at Han hadde en dyp angst. Ingen av oss har noen gang vært igjennom det Han var der. Det står at Han svettet blodsdråper. Kan du forestille deg at det kommer blod ut av din svette? Han gikk også gjennom en viljes kamp. Han ba følgende bønn til sin Far: «Far, hvis Du vil, så ta dette beger bort fra Meg. Men la ikke Min vilje skje, bare Din vilje.» Da viste en engel seg for Ham og styrket Ham. Det står ikke noe om på hvilke måte. Det kunne vært med oppmuntrende ord, en hilsen fra Faderen eller med noe som skulle styrke Hans kropp. Jeg tror også Herren sender en engel til oss når vi er i ytterste nød. Jeg har selv opplevd det.

Jesus ble forrådt av Judas og nå visste Jesus hva som skulle skje. Likevel viste Han barmhjertighet.  Da en i Hans følge kappet av øret til yppersteprestens tjener, ble han refset av Jesus og Jesus helbredet tjeneren som fikk øret tilbake.

Jesus ble tatt til fange og ført inn i yppersteprestens hus. Peter fulgte etter, men et stykke unna. Han glemte helt at Jesus hadde sagt at han kom til å fornekte Jesus tre ganger før hanen gol og det gjorde han. Mennene som holdt vakt over Jesus, spottet Ham og slo Ham. Han ble etter-hvert ført til landshøvdingen Pontius Pilatus. Yppersteprestene og folke-mengden dømte Jesus, men Pontius Pilatus kunne ikke finne noe skyld i Ham. Jesus er jo det eneste menneske som noen gang har eksistert uten synd. Jesus ble så overlatt til Herodes. Siden yppersteprestene og folkemengden anklaget Jesus, viste han også forakt for Ham. Han sendte ham tilbake til Pontius Pilatus. Verken Herodes eller Pontius Pilatus fant noen skyld hos Jesus, men når folkemengden og yppersteprestene  ville korsfeste Jesus og la opprøreren Barrabas gå fri, så ga Pontius Pilatus etter for deres krav. Det ytre trykket ble for sterkt for ham og han turte ikke å følge sin samvittighet i fare for å bli upopulær. Dessverre tror jeg vi også gjør det noen ganger. Vi kan si: «Egentlig ville jeg ikke gjøre dette, men jeg gjorde det for de andres skyld.» Det holder ikke på Dommens dag. Eva skyldte på slangen og Adam på Eva i Edens hage, men Gud beordret dem ut av Edens hage.

Hva skjedde egentlig på korset? Om det ikke hadde vært Jesus, så kunne en ha sagt at det var fryktelig leit at en uskyldig ble dømt, men med Jesus fikk korset en helt annen betydelse. Profeten Jesaja profeterte om hva som skulle skje på korset. Jeg har flere ganger sitert Jesaja 53:4+5. Der står det at det var våre sykdommer og smerter som Han bar. Han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger og straffen lå på Ham for at vi skulle ha fred. «Ved Hans sår har vi fått legedom.» Hans lidelse på korset var for vår skyld. For å si det enkelt så tok Han vår synd, skam og vår sykdom på korset. Om Han ikke hadde gjort det, så hadde ikke vi noen direkte adgang til Faderen. Han opprettet veien til Ham som ble brutt og blokkert ved Adam og Evas synd.

I Gamle Testamentet ofret de bukker og kalver, men Jesus ble det perfekte offerlam. Hele jorden ble formørket i tre timer når Jesus hang på korset og forhenget i tempelet, revnet i midten. Det var et fryktelig drama som utspant seg. Jesus hadde blitt pisket så blodet rant og Han hadde nagler i hender og føtter. På hodet satte de en tornekrone. I tillegg ble Han hånet og foraktet. I det ytre så det ut som djevelen hadde fått det siste ordet, men han visste ikke at nå ble veien åpnet for menneskene til Gud og det står i Kolosser brevet 2:14+15 at Jesus strøk ut skyldbrevet som var imot oss på korset og at Han avvæpnet myndighetene og maktene og vanæret dem offentlig når Han triumferte over dem på korset. Egentlig tok Jesus makten vekk fra Satan på korset, men han er ikke kastet i ildsjøen og vi må derfor utøve vår autoritet mot ham i Jesu navn. I Norge har vi et kristent blad som heter Korsets Seier. De har virkelig skjønt at det er seier for oss kristne på grunn av korset og det Jesus gjorde der.

TA NATTVERD DENNE PÅSKEN OG DVEL VED HVA JESUS GJORDE PÅ KORSET!

Mor Else