HVORFOR FÅR JEG IKKE BØNNESVAR?

HVORFOR FÅR JEG IKKE BØNNESVAR?

 

Nå beveger jeg meg inn på et område der jeg selv har mange spørsmål. Jeg tror absolutt ikke at jeg sitter med alle svarene og slettes ikke hvorfor ikke du har fått bønnesvar. Jeg tror likevel at Herren vil jeg skal skrive om det og jeg tror Han vil gi oss noen av svarene.

Noen svar er ganske åpenbare og jeg tror at de fleste kristne forstår at Gud ikke svarer på bønner som ikke er etter Hans vilje. Jeg begynner derfor med å vise til Jakob 4:3. Der står det at dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Her vises det til verdslige lyster. Disiplene sa til Jesus: «Lær oss å be.» Jeg tror også at vi trenger å lære mer om bønn. Jesus sa til disiplene sine at de ikke skulle rable opp masse meningsløse ord. De fikk ikke bønnesvar på grunn av sine lange bønner. Deretter lærte Han dem «Fader Vår». Den bønnen henvender seg først og fremst til Faderen. Hans navn skal opphøyes og Hans navn skal helliges. Deretter ber en om at Hans vilje og Hans rike skal komme til jorden. Jeg tror det ligger en hemmelighet her. Vi har så lett for å komme med vår bestillingsliste, nesten som vi skal ut å handle. Nei, vi kommer til en hellig og allmektig Gud og søker Hans vilje og ber inderlig om at Hans vilje skal komme ned på jorden. Den skal virke i deg, gjennom deg og rundt deg. Så kan du be om å få ditt daglige brød. Her tror jeg det gjelder våre daglige behov. Det står også i Matteus 6 som jeg refererer til at deres Far vet om alt dere trenger før dere ber Ham. Han er altså ikke uvitende om våre behov. Videre står det at vi skal be Faderen forlate oss det vi har gjort galt på samme måte som vi forlater andre. I det 15. verset står det at om vi ikke tilgir menneskene deres overtredelser, skal heller ikke vi bli tilgitt det vi har gjort galt. Med andre ord så blir mine synder ikke tilgitt hvis jeg ikke tilgir andre.

Mangel på tilgivelse kan være et hinder for bønnesvar.

En er ulydig om en ikke tilgir og det er derfor syndig. Når jeg tilgir noen, så begynner jeg å gjøre det i lydighet til Gud og Hans ord. Det kan hende jeg må tilgi samme sak mange ganger da følelsene mine kan ha vansker med å tilgi. Jeg anbefaler at hver gang du får en negativ tanke eller følelse omkring det som skjedde, så tilgi igjen. Å tilgi betyr ikke at det som ble sagt eller gjort mot deg var rett. Tvert imot, du tilgir til tross for det gale som ble gjort. Vi tilgir mens vi stoler på at Herren er en rettferdig God og at hevnen hører Ham til. I Markus 11står det at vi skal gjøre opp hvis vi har noe imot noen før vi ber. I Matteus 5:23 står det at vi skal legge ned gaven til alteret om vi tror at noen har noe imot oss. Uansett om det kommer fra vår side eller den andres side, så skal vi gjøre opp betente relasjoner så langt det er mulig. Dette skal vi gjøre før vi ber. Uoppgjorte konflikter kan hindre bønnesvar. Jeg tror dette hindrer bønnesvar oftere enn vi tror.

Ubekjent synd kan være et annet hinder for bønnesvar.

Synd er en av flere åpninger for djevelen i ditt liv. Jesus har tatt vår synd, men det står i 1.Joh.1:9 at vi skal bekjenne den. Noen tror at den tiden er forbi. Jeg tror ikke det. Jeg tror at Guds Ord gjelder i dag. Jeg vet om at en del anklager syke mennesker for at de er syndige når de ikke blir friske. Det opplever jeg blir helt feil. I noen tilfeller kan det være det, men som oftest er det helt andre årsaker til at mennesker ikke blir friske når vi ber.

Det står i Markus 16 at vi skal legge hendene på de syke og de skal bli friske. Tror vi på det? Jeg tror nemlig tro er en av nøklene. Det står i Hebreerbrevet 11:1 at tro er full tillit til det en håper på, overbevisning om det en ikke ser. Tro åpner ikke opp for tvil. Håp gjør det, men ikke tro. Hvis vi trodde at mennesker ble friske når vi la hendene på dem, så ville det skje. Det står faktisk ikke at vi skal be, men legge hendene på dem. Det er ikke noe mystisk med våre hender, men vi har en mektig kraft som bor i oss, nemlig oppstandelseskraften. Det er den samme kraften som vekte Jesus opp fra de døde. Denne bor i oss og det er den kraften som helbreder den syke. Jeg praktisere det å legge hendene på de syke, men en del ganger gjør jeg det i ren lydighet og ikke i tro. Jeg har ikke full overbevisning.

Vantro og tvil er hinder for bønnesvar.

Det står i Jakob 1 at den som tviler er som en bølge på havet som blir drevet og kastet av vinden. En slik person må ikke tro at han skal få noe fra Herren. Han er jo tvesinnet og ustø på alle sine veier. Hvordan får en tro? Det står i Romerbrevet 10:17 at troen kommer av det en hører og det en hører kommer ved Guds ord. Forkynnelse som bygger på Ordet skaper altså tro. Jeg tror også vitnesbyrd om bønnesvar gir tro for det som ser umulig ut. Jeg tror også at et rett Gudsbilde øker troen. Om en ikke kjenner Gud som en kjærlig Far som har lovet å ta vare på Sine barn, da er en ikke sikker på å få det en ber om. Viser til Matteus 7:11 der Jesus sier at vi som er onde vet hvordan vi skal gi gode gaver til våre barn, men vår Far i himmelen skal da i enda større grad gi gode gaver til dem som ber Ham om det. Gud er alltid for oss.

Det står i Filipperbrevet 4:6 at vi skal komme med våre bønner fram for Gud i påkallelse og takksigelse. Et annet sted står det at vi skal takke før vi ser bønnesvaret. Jeg tror vi er med på å bringe bønnesvaret fram når vi takker.

Herren har i det siste vært på meg og sagt at jeg gir opp for fort. Han vil at jeg skal fortsette å be og/eller takke til bønnesvaret er der. Vi kan lese om dette i Lukas 18. Det var en enke som ikke hadde fått sin rett og hun var på dommeren hele tiden. Denne dommeren var en urettferdig dommer. Da står det i Lukas 18:7:» Skal ikke Gud skaffe Sine utvalgte deres rett, de som roper til Ham dag og natt? Er Han ikke langmodig mot dem?»

Skal vi be effektivt, må vi vite hvem vi henvender oss til. Vi ber til Gud, men vi befaler djevelen å forsvinne. Gud vil svare oss fordi Han elsker oss, men djevelen vil hindre bønnesvaret. Vi har fått autoritet til å befale ham bort fra de områder han ødelegger. Dette gjør vi i Jesu navn. Vi må vite at Jesus har beseiret den onde og derfor må djevelen fly når vi står ham imot. ( Jakob 4:7)

Det står at en tar tusen og to tar titusen. Det viser meg at vi ber mer effektivt hvis vi er mange forutsatt at vi ber i en ånd om det samme. Hvis vi skyter piler i alle retninger, så kan vi ikke forvente å få bønnesvar. De var i endrektig bønn når Den Hellige Ånd kom på Pinsedagen.

Ord har kraft i seg. Hvis vi ber om en ting og etterpå begynner å tale i vantro, så kan også det hindre bønnesvaret. Vokt din tunge!

Det står i Matteus 18:19 at det to blir enige om å be om, det skal de få. I Gamle Testamentet gikk de syv ganger rundt Jerikos murer for at murene skulle falle. Vi kan også utføre profetiske handlinger i tro.

SØK HERREN OG BE I TRO!

 

Mor Else