PÅSKEN 2019

PÅSKEN 2019

Påsken feires på litt forskjellige tider i de ulike landene, men i Skandinavia der jeg bor innledes det vi kaller påskeuken den dagen som dette kommer ut. I en del land og i forskjellige kirke-samfunn har tiden før blitt kalt fastetiden. Det betyr at en del avstår fra mat som de opplever som unødvendig. Andre tar enkelte dager der de ikke spiser. Jeg var et sted der de hadde sukkerfaste og et annet sted skulle de ikke se TV på en del dager. Noen faster for å identifisere seg med noe av Jesu lidelse. Andre faster for å få et gjennombrudd i vanskelige saker. I Bibelen står det om å faste og be. I Jesaja 58 står det om en rett faste. Der står det at vi skal løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket og sette de undertrykte fri. Vi skal også dele vårt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Vi skal kle den nakne og ikke snu ryggen til våre egne. Når vi gjør dette, skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden og helbredelsen skal komme plutselig. Din rettferd skal gå foran deg og Herrens herlighet følge etter deg. Det fortsetter med flere løfter fra Herren.

Påskeuken innledes med Palmesøndag. Det er en dag der vi minnes at Jesus kom ridende inn i Jerusalem på en eselfole. Han ble hyllet av folket med kapper og grønne kvister og de ropte: «Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn! Velsignet er vår far Davids rike som kommer! Hosianna i det høyeste!» Han var verd å hylles da og er like mye verd å hylles i dag.

I Norge er Skjærtorsdag den neste store dagen. I Norge er dette en fri dag, men i Sverige der jeg bor er det en vanlig dag. Hva feirer vi på Skjærtorsdag? Vi minnes at Jesus innstiftet nattverden. Først hadde Jesus samlet disiplene sine og de hadde det siste påskemåltidet sammen. Det var da påskelammet ble slaktet. Dette var en jødisk høytid. Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette er min kropp.» Han tok også et beger, takket, ga dem og de drakk alle av det. Han sa til dem: «Dette er mitt blod, paktens blod som blir utøst for mange. Dette står i Markus 14. Det står litt annerledes i 1.Korinterne 11. Der står det at vi skal gjøre dette til minne om Ham. Vers 26 lyder slik: «For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til Han kommer.» Personlig tror jeg det er et minnemåltid om hva Jesus har gjort for oss. Noen tror at brødet og vinen blir forvandlet. Det står advarsler i 1.Korinterne 11 om at en ikke skal ta nattverden på et uverdig sett. Det står at vi skal ta nattverd ofte og jeg tror vi praktiserer det altfor sjeldent.

I Evangeliene så beskrives det i detaljer om hva som skjedde etter påskemåltidet og det at nattverden ble innstiftet. Vi kan gå til Matteus 26 og vi kan lese om det som skjedde. Når de hadde tatt nattverd, så sang de lovsanger. Deretter gikk de til Oljeberget. Jesus forutså at disiplene skulle svikte ham den natten og Jesus sa også at Peter skulle fornekte Jesus tre ganger. Peter nektet vilt, men Jesus fikk dessverre rett. De kom til et sted som het Getsemane. Jesus tok med seg Peter og de to Sebedeus-sønnene litt bort fra de andre for å be. Jesus ble grepet av angst og sa: «Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg.» Han visste nok hva som skulle komme og Han ba til Faderen: «Min Far, er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, men bare som du vil.» Jesus var i bønnekamp den natten, en kamp som var så stor at Han svettet blod. Disiplene sovnet gang på gang og var til ingen støtte for Ham.

Disippelen Judas var ikke med dem, men hadde forrådt Jesus og tatt med seg mange menn fra øversteprestene og folkets eldste. Disse var væpnet med sverd og stokker. Disse tok Jesus til fange. Han ble ført til øverstepresten Kaifas der de skriftlærde og eldste var tilstede. Mange vitnet falskt imot Jesus og Jesus tiet. Peter satt ute på gårdsplassen og tre ganger ble han konfrontert med at han var en venn til Jesus, men Peter nektet akkurat slik Jesus hadde forutsagt. Øversteprestene og folkets eldste ville henrette Jesus og Jesus ble overlatt til landshøvdingen Pilatus. Hver påske ble en fange frigitt. Pilatus ville egentlig ikke henrette Jesus, men når han spurte folket, ropte de at fangen Barabbas skulle slippes fri. Landshøvdingens soldater tok Jesus, slo Ham og spottet Ham. Så førte de Jesus bort for å korsfeste Ham.

Jesus ble hengt opp på et kors sammen med to andre røvere. Den ene av disse spottet Ham. Den andre spurte om Jesus kunne huske på ham når Han kom til Paradiset. Da svarte Jesus: «I dag skal du være med meg i paradis.» Den smerten og den lidelsen som Jesus led kan ikke sammenliknes med noen annen lidelse da Han bar verdens synd og våre sykdommer. Midt i denne fryktelige smerten av slag og fornedrelse så klarte Jesus å si: «Far, tilgi dem for de vet ikke hva de gjør.» Jeg tror ikke vi helt forstår hva som egentlig skjedde. Det var den sjette timen og det falt et mørke over hele landet i tre timer. Solen ble formørket og forhenget i tempelet revnet etter midten og Jesus ropte med høy røst: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Etter det utåndet Han.

Jesus ble gravlagt og graven ble stengt med en stor sten.

Heldigvis så slutter ikke historien her. Nei, Han hadde sagt at Han skulle stå opp på den tredje dagen og det var faktisk det som skjedde. Når kvinnene som sto Ham nær kom til graven tidlig på morgenen den tredje dagen, så var graven tom, stenen var rullet bort og de ble møtt av to engler som sa at Jesus var oppstått.

DØDENS MAKT ER BRUTT, HALLELUJA!

Mor Else