KROPPEN

KROPPEN.

Del 1

 

Jeg er ingen lege så jeg kommer ikke til å skrive om kroppen ut i fra det perspektivet.  Derimot kommer jeg til å skrive om Kristi Kropp og den kan på mange måter sammenlignes med den fysiske kroppen.

Jeg vil begynne med å henvise til Efeserbrevet 1:22+23. Der står det: «Og Han (Gud) la alle ting under Hans(Kristus) føtter, og gav Ham til menigheten som hode over alle ting, menigheten som er Hans legeme, fylden av Ham som fyller alt i alle.» Om du er født på ny, som betyr at du har bekjent dine synder og tatt imot Jesus som din Frelser og som den eneste veien til Gud, da er du en del av Kristi Kropp. Vi snakker noen ganger om Kroppen som Bruden og andre ganger om Menigheten. Vi tenker da ikke på alle de lokale menigheter som finnes i verden, men vi tenker på alle dem som har tatt imot Jesus og som derfor har blitt Guds barn. Vi kan se ulike ut og kan ha ulik bakgrunn og derfor så tenker vi litt forskjellig, men vi er ett i Kristus, født av samme Far og tilhører derfor samme familie. Kristus er hode. Det står faktisk i Joh. 15:4 at vi ikke kan bære frukt dersom vi ikke blir i Jesus. En er ikke automatisk en del av kroppen fordi en født inn i en kristen familie eller går i en menighet. Noen tror at de er kristne når de er født i et ikke-muslimsk land. Jesus er veien til Faderen og en må velge Ham. Gud ønsker en relasjon med alle mennesker og elsker alle mennesker, men Han tvinger ingen til å komme til Seg, men Han har satt opp klare kriterier for å komme til Ham. En må være syndfri og det blir en ikke av seg selv, men kun når en aksepterer Jesus som et soningsoffer for synd. Han var Lammet som ble slaktet for vår skyld.

Når en tenker på vår fysiske kropp, så består den av mange deler. Dess mer jeg lærer om kroppen, dess mer blir jeg imponert over Ham som har skapt den. Det står jo i 1. Mosebok av vi er skapt av Gud og er laget i Hans avbild. Hver eneste del henger sammen og alle deler er avhengig av hverandre. Gud hadde en klar plan når Han skapte oss og vi kan for eksempel ikke ta en tå og sette den på hånden istedenfor på foten. Fem fingre er satt ved siden av hverandre og fungerer sammen. Mye i Kristi Kropp har ikke fungert som det skal og en av mange årsaker er at en har blitt plassert sammen med andre medlemmer som Gud ikke hadde tenkt. Når en kommer inn i en menighet, kan en bli tvunget til å være i en gruppe med mennesker som en ikke fungerer med. Jeg var i over ti år i en slik gruppe og det var ikke bra. Vi tenkte forskjellig og det ble lett misforståelser fordi vi var på helt forskjellige bølgelengder. I de siste årene har jeg opplevd at Herren kobler kristne sammen som skal fungere sammen enten for en kort tid eller for resten av livet. Da ser jeg hvordan vi blir sterke sammen. Når vi kommer sammen, har alle noe de vil dele som de har opplevd med Herren. Jeg opplever heller ikke at noen trenger den andre til siden. Tenk deg om lillefingeren skulle si til tommeltotten at den ikke fikk lov til å være tommeltott. I mange menigheter har dette skjedd. Noen vil ikke ha profeter. Andre vil ikke at en snakker om demoner. Slike ting fører til at kroppen prøver å fungere uten at alle lemmene er på plass.

Alle kroppsdeler fungerer best om de er aktive og i bruk. Dersom en har ligget syk over lengere tid, så mister en kraften i bena og en må øve seg på å gå igjen. Det samme skjer i Kristi Kropp. I en menighet blir mange medlemmer passivisert og nådegaver kommer ikke i bruk og noen mennesker blir syke når de ikke får brukt det som Herren har kalt dem til. Nå skriver jeg ikke i mot menigheter, men menigheter der pastoren ikke fungerer som hyrde som tar hånd om fårene og ser til at de får mat og fungerer. Vi kan gå til Johannes evangeliet 21:15-19. Der spør Jesus Simon Peter om han elsker Ham. Simon Peter svarer at han har Jesus kjær. Da sier Jesus: « Fø lammene Mine!» Jesus fortsetter å spørre om han elsker Ham og Han får det samme svaret. Da sier Jesus: «Vokt sauene Mine!» Han spør enda en gang og igjen svarer Simon Peter at han har Jesus kjær og Jesus sier igjen: «Fø lammene Mine!»

Vi kan tenke på kroppen. Den dør uten vann og mat. Den må ha føde. Vi må også ha åndelig føde for at vi skal bli sterke og vokse. Paulus skjenner på Galaterne fordi de ikke kunne ta imot fast åndelig føde, men fremdeles ville leve på melk. Om en pastor elsker Herren, så gir han god og variert kost til sine medlemmer. Han skal hjelpe dem til å vokse i Herren. En del pastorer vil heller hjelpe medlemmene til å støtte seg selv og hans eller hennes tjenese. Det blir helt feil.

Det skal være balanse i kroppen. Om en bare trener en arm, så blir den sterk, men resten av kroppen fungerer ikke. Det samme skjer i det åndelige. Hele kroppen skal fungere sammen.

ER DU EN AKTIV ELLER PASSIV DEL AV KROPPEN?

Mor Else